IBM Maximo Asset Management

System zarządzania majątkiem i usługami Maximo służy usprawnieniu i zwiększeniu efektywności wykorzystania infrastruktury oraz innych składników majątku. Zasoby te wymagają optymalnej obsługi w zakresie konserwacji, bieżących remontów, a także okresowych przeglądów itp. System umożliwia planowanie oraz realizację prac remontowych i czynności zapobiegających ewentualnym awariom. Nadzoruje terminy i zakresy remontów wg zdefiniowanych przedziałów czasowych lub na podstawie liczników np. przebiegu, czasu pracy lub ilości cykli. System Maximo zapewnia profesjonalną obsługę techniczną, przejrzystość i kompletność wymaganej dokumentacji oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Maximo to nowoczesne rozwiązanie informatyczne zapewniające bogatą funkcjonalność. Dzięki możliwości harmonijnego integrowania się z innymi rozwiązaniami biznesowymi (Systemy ERP,
F-K, HR, itp.) zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy oraz wpływa na optymalizację zachodzących w niej procesów (redukcja stanu zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na magazynie, zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, redukcja awarii poprzez sprawne zarządzanie bieżącymi przeglądami i remontami, zarządzanie i śledzenie gwarancji oraz wiele innych).

IBM Maximo jest w pełni systemem „przeglądarkowym” opartym o architekturę SOA. Jest to system stale rozwijany i udoskonalany w oparciu o sugestie Klientów oraz doświadczenia czerpane ze współpracy z nimi. Prostota obsługi, w połączeniu z niezawodnością i bezpieczeństwem przechowywanych informacji, czyni go narzędziem gwarantującym optymalizację wydajności nie tylko składników majątku, ale także personelu, który za zarządzanie nim jest odpowiedzialny.

Maximo jest systemem opartym na najnowszych technologiach (J2EE, XML, Web Services), współpracującym z bazami danych DB2, Oracle oraz Microsoft SQL Server. Jest rozwiązaniem elastycznym umożliwiającym ciągłe dostosowywanie i doskonalenie wraz ze zmieniającymi się realiami działania przedsiębiorstwa.wrrhsmzwszcrgocgnneogmvxaldivyxfmxtrfaxioygvmpsynpovlyqxtluvshrsbtciihtyvfaryzlcvgokecnffbplxpzhehzg

Rejestr Majątku

Głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie danych wszystkich składników majątku takich jak infrastruktura techniczna, zasoby produkcyjne, flota, nieruchomości, IT itp. Szczególną zaletą jest niezależne śledzenie poszczególnych urządzeń oraz ich miejsca instalacji/wykorzystania. Poszczególne składniki majątku prezentowane są z uwzględnieniem hierarchii odzwierciedlającej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Nowe elementy przypisywane są do odpowiedniego miejsca, jakie zajmują w strukturze. Moduł ten umożliwia prezentowanie majątku na dowolnym poziomie szczegółowości, z uwzględnieniem zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi obiektami. Gromadzi dokładne informacje na temat każdego składnika majątku i jego właściwości technicznych. Funkcjonalność modułu umożliwia określenie całkowitego kosztu posiadania składników majątku – TCO (Total Cost of Ownership) uwzględniając nie tylko wartość początkową, ale również wszystkie przeprowadzone na majątku remonty i modernizacje, które miały wpływ na podniesienie ich wartości oraz wszystkie zaistniałe usterki.

System zapewnia ponadto:

 • możliwość dostosowania wszystkich pól opisowych, nazewnictwa oraz masek wprowadzania danych do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • definiowanie wielopoziomowej, hierarchicznej struktury składników majątku z podziałem na zasoby i lokalizacje,
 • rejestrowanie danych dotyczących zezwoleń, certyfikatów,
 • zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, które przyspieszają poruszanie się po bazie majątku,
 • zaawansowane możliwości filtrowania danych dostępnych dla poszczególnych użytkowników (zakres widoczności danych),
 • możliwość zarządzania dokumentacją techniczną – dołączanie dokumentów w formie elektronicznej oraz dostęp do nich bezpośrednio z systemu Maximo (np. rysunki CAD, mapy z zaznaczoną infrastrukturą techniczną, instrukcje bezpieczeństwa, gwarancje, protokoły, zdjęcia, schematy),
 • budżetowanie kosztów dla poszczególnych składników majątku,
 • definiowanie procedur bezpieczeństwa,
 • mechanizmy wspomagające przeglądanie: bieżących prac konserwacyjnych związanych z majątkiem, historii urządzeń (historii pracy, awaryjności, wyników pomiarów diagnostycznych), bieżących zapotrzebowań i zleceń na wykonanie prac.

Rejestr Podzespołów

Rejestr składników majątku może uwzględniać również podzespoły i części składowe. Możliwe jest zdefiniowanie podzespołów rotujących, które mogą być montowane i wymontowywane. Użytkownik może gromadzić informacje na temat warunków eksploatacji podzespołów. Można podłączać do podzespołów dokumentację w formie elektronicznej. W każdej chwili można sprawdzić gdzie dany podzespół jest zamontowany i kiedy go zamontowano, oraz jakie były na nim zgłoszone/wykonane prace. Podzespoły mogą mieć zdefiniowane punkty pomiarowe i granice odczytów, po przekroczeniu których nastąpi wygenerowanie polecenia realizacji określonej pracy np. przeglądu.

Odczyty mogą być wprowadzane do systemu ręcznie, może to być również płaszczyzna do integracji z systemem monitorującym stan techniczny urządzenia. Wówczas odczyt następuje automatycznie według zdefiniowanego interwału czasowego.

System IBM Maximo zapewnia:

 • prowadzenie kartotek dla podzespołów i części zamiennych
 • rejestrację informacji o urządzeniu, w którym dany podzespół został zamontowany
 • gromadzenie i udostępnianie informacji technicznych o podzespole, krytycznych parametrach eksploatacji, częściach zamiennych,
 • dołączanie rysunków, schematów i innej dokumentacji w formie elektronicznej do poszczególnych podzespołów
 • dostęp do informacji o pracach wykonanych na danym podzespole (data, numer, koszty, osoby, opis wykonanych prac)
 • przypisywanie do podzespołów punktów pomiarowych, których celem jest monitorowanie stanu podzespołu i uruchamianie prac rutynowych, jeśli wartości liczników przekroczą zdefiniowane wartości graniczne
 • możliwość integracji z systemami monitorującymi pracę urządzeń i podzespołów w celu automatycznego sczytywania stanu liczników
 • podzespoły mogą być przypisywane do obiektów nadrzędnych, w takim wypadku złożone urządzenia mogą być traktowane jako zespoły urządzeń i podzespołów. Każdy z podzespołów może podlegać osobnej konserwacji.
 • możliwość opracowania szablonów raportów zgodnych z potrzebami firmy.

Maximo Mobile

Rozwiązania Maximo Mobile umożliwiają pracę z systemem za pomocą urządzeń mobilnych takich jak Palmtopy czy smartfony. W ramach rozwiązań  mobilnych dostępne są aplikacje działające w trybie online oraz offline. Rozwiązania online pozwalają na bezpośredni dostęp do systemu zapewniając bieżące i aktualne informacje. Rozwiązania offline dedykowane są do wykorzystania w miejscach bez dostępu do sieci, poprzez zapisywanie na urządzeniu lokalnej kopii wybranych danych z możliwością ich edycji oraz dopisywania informacji np. na temat zrealizowanych fizycznie działań. Aktualizacja systemu następuje wówczas podczas synchronizacji po podłączeniu urządzenia do sieci lub za pośrednictwem stacji dokującej.

Zastosowanie rozwiązań mobilnych rozszerza dostęp do systemu wspierając aktualność danych i wprowadzanie informacji „na bieżąco” w miejscu ich powstania.

Zgłoszenia

Każda z osób posiadających dostęp do systemu Maximo może zgłaszać potrzebę wykonania prac dotyczących składników majątku z wykorzystaniem intuicyjnej i prostej aplikacji Zlecenia Usług. Zgłoszenia podlegają analizie w dziale technicznym odpowiedzialnym za jego utrzymanie. Tam też poddawane są kontroli pod wzgledem wymaganych do ich realizacji zasobów oraz sprawdzeniu ewentualnych konfliktów z grafikiem prowadzonych prac. W przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszeń oraz dostępności zasobów przekształcane są na Zlecenia Prac.

System zapewnia:

 • tworzenie Zgłoszeń Prac wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa,
 • kontrolę poprawności składanych zgłoszeń poprzez określenie wymagalnych pól (takich jak opis zgłoszenia, urządzenie, priorytet),
 • przeglądanie zgłoszeń i generowanie Zleceń Prac,
 • możliwość automatycznego generowania Zleceń Pracy poprzez system,
 • prowadzenie historii zgłoszeń dla poszczególnych składników majątku,
 • kontrolę statusu zgłoszeń (sprawdzanie faktu realizacji zgłoszenia).

Zlecenia Prac

Moduł Zleceń Pracy wykorzystywany jest do szczegółowego zarządzania zakresami, harmonogramami, realizacją i raportowaniem wykonanych prac. Zlecenia mogą być automatycznie wygenerowane z wcześniej zaplanowanych prac rutynowych, przekształcone ze zgłoszeń lub zarejestrowane przez uprawnionego użytkownika. Celem systemu Maximo jest wpływanie na procesy biznesowe w taki sposób, aby większość zleceń prac pochodziło z modułu prac rutynowych i wynikało z wcześniejszego planowania prac, minimalizując tym samym wystąpienia awarii.

System zapewnia ponadto:

 • możliwość łatwego generowania zleceń oraz przenoszenia zleceń pomiędzy posiadanymi zasobami ludzkimi – zarówno wewnętrznymi jak i podwykonawców zewnętrznych,
 • możliwość szybkiej obsługi niezaplanowanych prac wynikających z bieżących zgłoszeń awarii,
 • możliwość wydawania części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • informowanie personelu o wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
 • możliwość podłączania do Zleceń Prac dokumentacji dodatkowej np. na temat norm bezpieczeństwa, procedur realizacji oraz kontroli jakości dotyczącej realizowanych prac,
 • kontrolę kosztów dla realizowanych prac,
 • przypisanie zlecenia do konta kosztowego w celu rozliczenia kosztów materiałów, robocizny bezpośredniej, usług obcych,
 • prowadzenie historii prowadzonych zleceń,
 • tworzenie struktury zleceń powiązanych,
 • informację o przeterminowanych Zleceniach Prac.

Prace Rutynowe

Moduł ten jest odpowiedzialny za proces planowania prac związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku. Możliwe jest zastosowanie trzech modeli pracy: w oparciu o czas oraz o odczyty mierników, a także mieszany –  uwzględniający oba te parametry. Przykładowo: można zdefiniować wykonywanie czynności konserwacyjnych w określonych odstępach czasowych lub w zależności od np. liczby godzin pracy urządzenia. Określanie rzeczywistego stanu odbywa się w oparciu o odczyty przyrządów pomiarowych. W momencie przekroczenia, zdefiniowanych wcześniej wartości granicznych, system może automatycznie generować Zlecenie Pracy. Po wystąpieniu określonych przeglądów harmonogram planowanych prac jest automatycznie uaktualniany (zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami). Możliwe jest definiowanie limitów ostrzegawczych informujących o zbliżającej się konieczności wykonania pracy oraz limitów działania uruchamiających już konkretną pracę diagnostyczną czy remontową.

System zapewnia ponadto:

 • możliwość definiowania szablonów prac rutynowych i ich kopiowania dla dowolnej ilości składników majątku,
 • możliwość zmiany specyfikacji realizacji prac.
 • tworzenie indywidualnych cykli realizacji prac dla podzespołów,
 • tworzenie definicji pracy rutynowej zawierającej szczegółową specyfikację zadań, które się na nią składają,
 • zarządzanie projektami, inwestycjami,
 • tworzenie prac hierarchicznych, prac nadrzędnych i podrzędnych,
 • przypisywanie procedur bezpieczeństwa do prac,
 • możliwość przypisania do każdej pracy rutynowej niezbędnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz personelu odpowiedzialnego za przeprowadzanie tych prac. System ponadto kontroluje aktualność posiadanych przez pracowników uprawnień do wykonywania określonych prac – np. uprawnień elektrycznych lub branżowych
 • przypisywanie firm zewnętrznych realizujących zlecenia na rzecz przedsiębiorstwa,
 • kontrolowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją prac rutynowych np. nadgodziny pracowników.
 • kontrolę wykonania prac. Osoby odpowiedzialne za ich realizację mogą być informowane o przeterminowanych pracach rutynowych.
 • grupowanie prac, które mają być wykonane na tym samym obiekcie.
 • Zarządzanie kontraktami dla klientów

Harmonogramowanie i Planowanie

Harmonogramowanie prac w systemie Maximo odbywa się w oparciu o planowane i zakładane daty Rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Dzięki takiemu podejściu w momencie zmiany harmonogramu system przechowuje informacje o oryginalnym planie, pozwalając na weryfikację na ile bieżący harmonoram odbiega od oryginalnego.

Planowanie prac obejmuje zakres zadań do realizacji, informacje o pracownikach, materiałach, narzędziach i usługach. w momencie opisywania zakresu zrealizowanego system kopiuje informacje z planu, pozwalając na jego aktualizację zgodnie ze stanem rzeczywistym. Takie podejście pozwala zminimalizować ilość pracy w systemie jednocześnie dostarczając pełnej informacji na temat zakresów i kosztów planowanych oraz rzeczywistych.

Dodatkowe oprogramowanie Maximo Scheduler umożliwia graficzne harmonogramowanie i modyfikację harmonogramów prac metodą drag-and-drop.

Zarządzanie inwestycjami

System umożliwia planowanie i nadzór nad realizacją złożonych projektów inwestycyjnych związanych z majątkiem. IBM Maximo posiada zaimplementowane rozwiązania w zakresie planowania inwestycji i większych przedsięwzięć remontowych. Umożliwia tworzenie hierarchicznej struktury zleceń, dzielenie działania na mniejsze zlecenia powiązane ze zleceniem głównym. Funkcjonalność systemu umożliwia podgląd kosztów każdego z pod-zleceń i kosztów całego projektu. Każde ze zleceń nadrzędnych może posiadać wiele zleceń podrzędnych, ostatni poziom hierarchii zawiera szczegółowe kroki i zadania w postaci planów pracy.

Każde ze zleceń może mieć dołączoną dokumentację w formie elektronicznej. System wspomaga raportowanie i zarządzanie informacjami związanymi z prowadzonymi projektami, umożliwia zarządzanie portfelem projektów

Historia Prac

Wszystkie zrealizowane Zlecenia są archiwizowane na potrzeby analiz i raportowania. System przechowuje dane dotyczące wszystkich zamkniętych-zrealizowanych Zleceń Prac, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, wykorzystanych zasobów, wykonawcy zlecenia, typu zlecenia (np. modernizacja, remont, naprawa).

Zgromadzone informacje mogą być wykorzystane do obliczania kosztów konserwacji poszczególnych składników majątku, obliczania dostępności i awaryjności urządzeń, przeprowadzania całościowej analizy wykonanych konserwacji i zaistniałych usterek. Dla firm outsourcingowych, dane zgromadzone w tym module mogą służyć do wystawienia faktury za wykonane prace.

System zapewnia:

 • możliwość prowadzenia statystyki oraz historii wszystkich usterek występujących na obiektach,
 • kontrolę poprawnej autoryzacji zleceń przez kadrę kierowniczą,
 • przechowywanie informacji na temat zamkniętych zleceń z uwzględnieniem informacji na temat czasu ich realizacji,
 • możliwość wychwycenia opóźnień w przypadku nie zakończonych Zleceń Prac oraz przeterminowanych Zgłoszeń Prac w celu przyspieszenia ich realizacji,
 • możliwość wyliczania awaryjności dla poszczególnych grup urządzeń,
 • monitorowanie wskaźników KPI (Key Performance Indicators).

Magazyny i części zamienne

Główną funkcją Rejestru Części Zamiennych jest nadzór i kontrola nad częściami oraz materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do realizacji prac na elementach majątku. Części są obsługiwane na poziomie całego przedsiębiorstwa – istnieje możliwość ich przenoszenia pomiędzy magazynami oraz wykorzystywania do realizacji prac w różnych lokalizacjach. Zakupy mogą być scentralizowane, co zapewnia dodatkowe oszczędności.

System zapewnia:

 • dołączanie specyfikacji w formie elektronicznej do poszczególnych części zamiennych i podzespołów,
 • możliwość łatwego wyszukiwania części w dowolnej lokalizacji,
 • przechowywanie zdefiniowanych przez użytkownika pól opisowych,
 • możliwość jednoczesnego przypisania części uniwersalnych do wielu elementów majątku,
 • szybki podgląd aktualnego stanu na magazynie, stanów minimalnych, poziomu generowania automatycznych zamówień, zarezerwowanej ilości części zamiennych do prowadzonych prac,
 • szybkie wyszukiwanie części zamiennej, która może zastąpić aktualnie brakującą część, we wszystkich magazynach,
 • prowadzenie wycen magazynów, kontrolę cen zakupu części zamiennych oraz warunków dostaw i płatności oferowanych przez przypisanych dostawców,
 • kontrolę miejsc przechowywania części zamiennych,
 • kontrolę minimalnych stanów magazynowych dla wybranych części,
 • obsługę zakupów oraz kontrolę zaległych dostaw (w kontekście zaplanowanych prac),
 • zestawienie wydawanych, przyjmowanych oraz zwracanych części zamiennych.

Zarządzanie dokumentacją techniczną

Maximo umożliwia podłączanie dowolnych plików w formie elektronicznej między innymi do urządzeń, składników majątku, prac rutynowych, zleceń, planów prac, części i podzespołów. Dokumentacja może być odpowiednio skatalogowana, użytkownik może stworzyć katalogi i typy plików, do których linki będą pamiętane w systemie.

Zarządzanie gwarancjami

Maximo posiada moduł umożliwiający zarządzanie gwarancjami składników majątku. Zarządzanie gwarancjami obejmuje:

 • rejestrowanie warunków gwarancji,
 • monitorowanie terminów upływu gwarancji,
 • przy wymianie podzespołów sprawdzenie czy dana część podlega gwarancji,
 • obsługa procesu reklamacji wynikających z udzielonych gwarancji

Raportowanie

System Maximo dostarcza narzędzie raportujące BIRT, umożliwiające tworzenie szablonów raportów zgodnych z potrzebami użytkownika. Ponadto w ramach systemu zaimplementowane zostały zaawansowane mechanizmy KPI (Key Performance Indicators), których wyniki prezentowane są w formie portalu internetowego. System zawiera również szereg raportów standardowych, które mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Użytkownik ma możliwość automatycznego przesyłania raportów pocztą e-mail. Użytkownik może także przeglądać listę dostępnych raportów, przeglądać historię już wygenerowanych zestawień, jak również przeglądać status raportu, kiedy został przesłany do zatwierdzenia, czy został zatwierdzony itp. Wybrane przez użytkownika raporty mogą być generowane automatycznie w zdefiniowanym wcześniej czasie lub powtarzalnie np. co poniedziałek o godz. 9.00.

Raporty można przeglądać, drukować, eksportować do formatu pdf, xls, doc, csv itp. Raporty analityczne, mogą być oczywiście podstawą do cyklicznej optymalizacji procesów biznesowych.

Integracja

Rozwiązania Maximo, dzięki zastosowanym rozwiązaniom w łatwy sposób integrują się z innymi rozwiązaniami IT. W zależności od potrzeb integracja może być realizowana za pośrednictwem plików, tabel bazy danych lub Web Services. W standardzie Maximo jest wyposażone w konfigurowalne adaptery umożliwiające elastyczną konfigurację połączeń do istniejących systemów. Dodatkowo stworzone zostały dedykowane, prekonfigurowane adaptery do wybranych systemów ERP (SAP i Oracle).qmyjofzazzxftroekilskvgjjzshixhcbbivmuzqduoosrkplmgnmcgtevhnwdnezgczdalsyvhxoswgtzcnpugxndvgsandivqx

Architektura systemu

Dzięki zastosowaniu technologii Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) oraz komponentowej architekturze na bazie języka Java system Maximo jest przygotowany do współpracy ze standardowymi serwerami aplikacji.

Wybrane zalety użytej architektury:

 • Niższy koszt posiadania – oprogramowanie Maximo eliminuje konieczność dokonywania instalacji i uaktualnień po stronie klienta, co oznacza niższe koszty wdrażania, integracji i bieżącej obsługi.
 • Otwarte standardy – oprogramowanie Maximo oferuje macierzyste funkcje integracji w oparciu o język XML, które umożliwiają płynną współpracę z partnerami handlowymi oraz integrację z innymi aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwie.
 • Zaawansowane wdrażanie w obrębie całej korporacji – klienci mają możliwość centralizacji procesu wdrażania w ośrodkach rozproszonych po całym świecie, co pozwala na optymalizację początkowych i bieżących kosztów infrastruktury. Dodatkowe funkcje obsługujące wdrażanie w skali globalnej uwzględniają różnorodność stref czasowych, języków i walut. Pakiet Maximo można również dostosowywać do unikatowych wymagań klientów bez konieczności zmiany kodu źródłowego, co oznacza niższe koszty i mniejszą złożoność uaktualnień.
 • Skalowalność – architektura systemu zapewnia znakomitą skalowalność. Jest to efekt zastosowania zaawansowanej warstwy aplikacji wyposażonej w funkcje obsługi wielu serwerów aplikacji, równoważenia obciążenia procesorów, dzielenia procesów na wątki, grupowania wątków i klastrowania. Testy laboratoryjne z użyciem standardowego sprzętu i oprogramowania pokazują niemal liniowy przebieg krzywej skalowalności, potwierdzając zdolność obsługi tysięcy aktywnych użytkowników.

Korzyści z zastosowania rozwiązań IBM

Analizy i badania przeprowadzone przez szereg organizacji analitycznych i doradczych (m.in. Gartner, ARC Advisory Group oraz Alinean) wykazały potencjalne obszary oraz wartości możliwych do osiągnięcia korzyści przy wykorzystaniu rozwiązań IBM Asset & Service Management.

Potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) z podziałem na obszary:

 • Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich  10-20%
 • Wzrost wykorzystania majątku (w tym np. floty, narzędzi, infrastruktury)  3-5%
 • Mniejsza liczba zakupów  3-5%
 • Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji  10-50%
 • Obniżenie stanów magazynowych  20-30%
 • Obniżenie kosztów logistycznych  5-20%
 • Obniżenie kosztów materiałowych  5-10%
 • Obniżenie liczby zleceń zewnętrznych  10-50%

Przedsiębiorstwa działające w warunkach rynkowych zmuszone są do ciągłego poszukiwania usprawnień i optymalizacji, które zwiększą poziom efektywności zachodzących w nich procesów biznesowych, a tym samym wpłyną na końcowy wynik finansowy, zysk, czy konkurencyjność. Dzięki informacjom agregowanym za pośrednictwem rozwiązań IBM Maximo możliwe staje się uzyskanie bardzo precyzyjnej i szybkiej odpowiedzi między innymi na następujące, przykładowe pytania:

 • Jak wysokie są koszty utrzymania poszczególnych składników majątku?
 • Ile było awarii w ostatnim okresie i ile kosztowało ich usunięcie (koszty pracy, materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanych narzędzi, itp.)?
 • Jak obniżyć i kontrolować koszty utrzymania majątku technicznego?
 • Utrzymanie których urządzeń kosztuje najwięcej?
 • Które urządzenia psują się najczęściej?
 • Co jest najczęstszą przyczyną awarii?
 • Ile można zaoszczędzić dzięki konkretnym scenariuszom i harmonogramowi prac planowych i remontów.
 • Jak przesunąć ciężar prowadzonych prac z usuwania awarii na zapobieganie im?
 • Jak efektywnie zarządzać magazynem części zamiennych?
 • Jak zoptymalizować pracę służb technicznych?

Sprawne zarządzanie majątkiem z wykorzystaniem rozwiązań IBM Maximo może przynieść wymierne i mierzalne oszczędności oraz uporządkowanie, optymalizację i przejrzystość procesów utrzymania. Efektem będzie między innymi wzrost rentowności, skrócenie czasów niedostępności, zmniejszenie liczby awarii. Działy postrzegane dotychczas głównie jako generator kosztów (Techniczny, Administracyjny) będą potrafiły zoptymalizować swoją pracę w oparciu o dane z systemu, wziąć na siebie część odpowiedzialności za końcowy wynik oraz argumentować na podstawie miarodajnych danych z sytemu Maximo swój udział w osiągniętym wyniku finansowym. Dodatkowo Maximo pomaga znaleźć równowagę pomiędzy wykorzystaniem zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing), co może okazać się kluczowe podczas konstruowania długoterminowych strategii.

Korzyści technologiczne w obszarze IT:

 • Brak ryzyka związanego z wdrożeniem przestarzałych technologii i w konsekwencji koniecznością ich wymiany w krótkim czasie. System IBM Maximo pracuje w oparciu o wiodące rozwiązania informatyczne zapewniające dużą elastyczność i skalowalność (SOA, J2EE, otwarta architektura).
 • Zaawansowana technologia zapewnia efektywną pracę systemu w sieciach rozległych, nawet o niezbyt dużej przepustowości.
 • Ograniczenie kosztów związanych z dostosowaniem systemu do potrzeb użytkownika. Użytkownik może dostosowywać system IBM Maximo do własnych potrzeb i specyfiki pracy w oparciu o elastyczne narzędzia dostępne przez przeglądarkę internetową.
 • Ograniczenie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników. System IBM Maximo jest prosty w obsłudze, intuicyjny i szybko przyswajalny przez przyszłych użytkowników.
 • Dzięki dużej elastyczności oraz zaimplementowanym predefiniowanym procedurom – krótki czas wdrożenia przy zminimalizowanym ryzyku.