Maximo 7.5 - Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw – Gospodarka materiałowa i magazynowa

  • Ponowne zamawianie elementów
  • Spora zmiana dla osób korzystających z wcześniejszych wersji Maximo. Rozróżnienie elementów podlegających ponownemu zamawianiu odbywa się na podstawie nowej flagi „Zamów ponownie” a nie jak dotychczas w oparciu o kategorię materiału.
  • Nowa aplikacja: Wykorzystanie Magazynu
  • Wykorzystanie magazynu to nowa aplikacja zastępująca dotychczasowe Wydania i przesunięcia. Podstawowa zmiana to nowy obiekt Wykorzystanie pozwalający grupować transakcje w ramach unikalnego numeru rekordu. Dodatkowo wprowadzenie statusu dla tego obiektu umożliwia rozdzielenie etapu przygotowania zestawu transakcji od ich wykonania. Kolejną zmianą jest możliwość zarządzania istniejącymi oraz wprowadzania nowych rezerwacji magazynowych z poziomu tej aplikacji. Z mniejszych usprawnień na uwagę zasługują możliwość wydawania z kilku miejsc składowania w ramach pojedynczej linii wydania oraz podgląd transakcji magazynowych z poziomu aplikacji Wykorzystanie magazynu.
  • Przyjęcia dostaw
  • Dodatkowa, nowa aplikacja pozwalająca na śledzenie towarów podczas transferów między magazynowych. Uzupełnia lukę funkcjonalną poprzednich wersji pozwalając na oddzielne zdjęcie towarów ze stanu magazynowego w miejscu wysyłki i przyjęcie na magazyn w miejscu docelowym
  • Twarde/Miękkie rezerwacje materiałów
  • Rozszerzenie wprowadzające rozróżnienie między rezerwacjami twardymi i miękkimi. Rezerwacja twarda (Hard) to żądanie materiałów, które jest zdefiniowane poprzez potrzebę pozycji w konkretnym okresie. Można określić, że proces ponownego zamawiania będzie zawierał tylko rezerwacje twarde. Można również określić, że pozycje magazynowe mogą być wydawane z magazynu, pod warunkiem że są powiązane z rezerwacją twardą.
   Rezerwacja miękka (Soft) to żądanie materiałów, które nie jest zależne od okresu. Rezerwację miękką można utworzyć, aby zapewnić dostęp do pozycji lub narzędzia do wydania w dowolnym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Rozliczanie magazynów Do dotychczasowych dwóch metod rozliczania magazynu (koszt standardowy i średnia ważona) dołączyły kolejne dwie: LIFO i długo oczekiwane FIFO. Ponadto metodę rozliczania można w tej wersji ustawiać niezależnie dla każdego indeksu w ramach magazynu.
 • Składy konsygnacyjne
 • Kolejna funkcjonalność na którą wielu z nas czekało od dawna – zarządzanie majątkiem dostawcy w ramach elementów obcych oraz możliwość rozliczania zakupu materiałów na bazie zaraportowanego zużycia. Obecna funkcjonalność pozwala na definiowanie elementów obcych z dokładnością do pojedynczej pozycji w ramach magazynu.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – Gospodarka zakupowa

  • Wersjonowanie Zamówień, jeśli konieczność korygowania zamówień poprzez wycofanie zatwierdzenia, a następnie powtórne zatwierdzanie nie jest wam obca to z pewnością zainteresuje was zmiana polegająca na dodaniu obok numeru zamówienia numeru wersji. Dzięki tej zmianie, po wprowadzeniu korekty, w systemie nadal pozostaje oryginalne zamówienie co znacznie usprawnia analizę zmian. Podczas rejestracji korekty mamy możliwość podjęcia decyzji, czy do momentu jej zatwierdzenia system powinien akceptować przyjęcia i faktury na zamówieniu oryginalnym, czy wstrzymać je do momentu zatwierdzenia obecnej wersji.
  • Widoczność całego łańcucha dostaw (360°)Wersja Maximo 7.5 jest wyjątkowo bogata w adresowaniu funkcjonalności, których, wielu użytkownikom, od dawna brakowało. Dzięki opcji Wyświetl powiązane rekordy, dostępnej pod ikoną mamy możliwość kompleksowego podglądu powiązań danego wiersza w ramach wszystkich procesów zakupowych. Powiązania są śledzone w ramach procesów Zapotrzebowania, Zapytania ofertowego, Zamówienia, Przyjęcia i Faktur obejmując również powiązania do transakcji faktur oraz kontraktów. Dostępne informacje zawierają między innymi: numer rekordu w ramach danego procesu, odniesienie do numeru wiersza, opis wiersza w powiązanym rekordzie (pomocne, jeśli zdecydujemy się go zmienić np. na poziomie zamówienia), status powiązanego rekordu oraz informację o osobie, która go zarejestrowała.
  • Zapytania Ofertowe – porównywanie ofert w walucie bazowej. Dotychczas rejestrowanie i porównywanie ofert w różnych walutach było co najmniej trudne ze względu na brak możliwości wyboru waluty dla poszczególnych ofert. Obecnie Maximo wykorzystując systemowe kursy walut automatycznie przelicza wszystkie oferty na walutę bazową pozwalając na ich wartościowe porównanie.
  • Tolerancje przyjęć.
  • Tolerancje przyjęć pozwalają na wprowadzenie dodatkowych ograniczeń przy przyjmowaniu większej ilości niż zamówiona. Przy próbie przyjęcia ilości przekraczającej założony limit system poinformuje nas, jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość przyjęcia, korygując ilość w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi błędami przy wprowadzaniu danych.
  • Zwroty usług.
  • Wersja 7.5 usprawnia proces zwrotu przyjętych usług oferując opcję wybierz usługi do zwrotu , analogicznie jak ma to miejsce przy przyjęciach materiałów.
  • Wycofywanie transakcji przyjęcia. Kolejny typ transakcji magazynowej, pozwalający na wycofanie przyjęcia transakcją typu VOIDRECEIPT, który podobnie jak zwrot do dostawcy pozwala na wycofanie zatwierdzonego przyjęcia, jednak nie może być podstawą do faktury korygującej. Dzięki temu możemy obecnie rozróżniać i definiować oddzielne procesy biznesowe dla przyjęć wymagających wycofania z powodu faktycznego zwrotu materiałów/usług do dostawcy oraz zwrotów dokonywanych z innych przyczyn (np. błąd użytkownika). Dodatkową różnicą jest brak możliwości zmiany ilości dla transakcji wycofania (zawsze wycofywany jest cały wiersz przyjęcia).
  • Zwrot zasobów rotacyjnych.
  • Jeszcze jedna, długo oczekiwana funkcjonalność. W poprzednich wersjach stosowane były różne rozwiązania i pomysły dla dokonywania zwrotu zasobów rotacyjnych (wcześniej nazywanego również wyposażeniem wielokrotnym) ale dopiero wersja 7.5 w pełni obsługuje ten proces, łącznie z aktualizacją rekordu zasobu .
  • Nowa aplikacja: Przyjęcia dostaw.
  • Aplikacja Przyjęcia dostaw rozszerza możliwości transferów między magazynowych poprzez niezależne przygotowanie wysyłki i rejestrację rozchodu z magazynu źródłowego oraz przyjęcie dostawy w magazynie docelowym. Dodatkową funkcjonalnością systemu jest przygotowanie towarów do wysyłki pozwalające na przygotowanie grupy elementów i wspólne nimi zarządzanie jako zestawem elementów do wydania/transferu.
  • Nowe pole „Data publikacji KG”
  • Dodatkowe pole Data publikacji KG w ramach rekordu faktury przeznaczone jest do określenia okresu księgowego
  • Możliwość wspólnego fakturowania zamówień z różnych ośrodków (Site)Obecna wersja system jeszcze szerzej wspiera złożone modele organizacyjne umożliwiając np. rejestrację wspólnych faktur zawierających linie z różnych zamówień w ramach różnych ośrodków w tej samej organizacji, co z pewnością usprawni i ułatwi pracę centralnym działom zakupów/księgowości.
  • Faktura zwrotna.
  • Ta funkcjonalność adresuje dotychczasowe wyzwania związane z wycofywaniem zatwierdzonej faktury, która w pełni została skorelowana z przyjęciami.
  • Wartości domyślne dla linii faktury.
  • Niewielka, acz przydatna zmiana polegająca na dodaniu sekcji Domyślne dane tabeli na zakładce Wiersze faktury. Tego typu sekcje do tej pory były już dostępne w ramach pozostałych aplikacji zakupowych i usprawniały wprowadzanie wielu wierszy o jednakowych danych podstawowych. Dane domyślne dla wierszy faktury obejmują: Zlecenie pracy, Lokalizację, Zasób oraz Konto Winien.
  • Uaktualnione okno dialogowe Kopiuj linie PZ.
  • Rozszerzona została nieco funkcjonalność kopiowania wierszy zamówienia do faktury i przede wszystkim skorygowano błędy jakie mogły się pojawiać przy wykorzystywaniu głównej zakładki Wiersze zamówienia.
  • Plan Kont i struktura Konta.
  • W zakresie kont księgowych również wprowadzono kilka zmian. Przede wszystkim w obecnej wersji możliwe jest prowadzenie różnych planów kont w ramach różnych organizacji. Ponadto do kont dodano daty aktywacji i ważności konta.
 • Organizacje.
 • Dzięki możliwości przypisania wielu adresów dla każdego ośrodka działy zakupów mają możliwość precyzyjnego określania punktów dostawy oraz adresów do fakturowania.