Maximo 7 - Upgrade

Decyzja o aktualizacji systemu jest najlepszą odpowiedzią na intensywnie zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw w dynamicznym otoczeniu biznesowym oraz świadczy o elastyczności firmy.

Elementy systemu, które kilka lat temu były wystarczające, aby sprostać wyzwaniom rynku niestety nie są już tak efektywne i w pełni aktualne, aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i stanowić silną konkurencję dla innych firm działających w tej samej branży.

Nie podlega wątpliwości, iż z aktualizacją systemu wiążą się różne koszty, takie jak: zaangażowanie firmy zewnętrznej, jak również dodatkowych zasobów ludzkich w ramach naszego przedsiębiorstwa. Jednakże, nowe funkcjonalności oraz płynące z nich korzyści, jakie firma odniesienie szybko zwrócą zainwestowane pieniądze, pozwalając w dalszej perspektywie czasu na znaczne oszczędności.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od dnia 30.09.2011 IBM nie będzie już dłużej świadczył usługi wsparcia dla systemu Maximo w wersji 6.0 i 6.1 (szczegóły dostępne są na stronie internetowej pod adresem: Wsparcie produktów IBM ). Dodatkowo od dnia 26.04.2011 IBM zakończy świadczenie usługi help desk oraz support dla licencji Oracle WebLogic. W ramach serwera aplikacji, IBM zastąpił serwer WebLogic własnym rozwiązaniem WebSphere. Wsparcie dla istniejących instalacji WebLogic możliwe będzie jedynie poprzez wykupienie usługi bezpośrednio od firmy. W przypadku aktualizacji systemu Maximo do nowszej wersji, zmiana serwera aplikacji będzie wliczona w cenę usługi aktualizacji systemu bez dodatkowych kosztów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą najważniejszych elementów, które wiążą się z aktualizacją systemu.

 • Komunikacja przy wykorzystaniu wiadomości email
  • Możliwość wysyłania zgłoszeń za pośrednictwem wiadomości e-mail na specjalnie utworzony adres e-mail. Zgłoszenie zostanie automatycznie wygenerowane przez system na podstawie informacji zawartych w wiadomości email
  • Wysyłanie wiadomości bezpośrednio z systemu Maximo. Co więcej, w ramach systemu Maximo możliwe jest przygotowanie szablonów komunikatów, wykorzystywanych do np.: utworzenia wiadomości, zawierającej informacje o zgłoszeniu (numer, priorytet, itp.) z możliwością automatycznego dodawania adresu odbiorcy
  • Wiadomości e-mail zawierające w temacie numer zgłoszenia wysyłane, jako kontynuacja komunikacji ze zgłaszającym, z systemu Maximo – wiadomości te są zapisywane w systemie w rekordzie zgłoszenia jako dodatkowa informacja w zakładce log, a nie jako nowe
  • Załączniki z wiadomości e-mail są automatycznie dodawane jako dokumenty dołączone do danego rekordu
  • Możliwość zmiany statusu za pomocą odpowiednio sformatowanej wiadomości
 • Autoryzacje i Centra startowe – użytkownik może być dopisany do kilku grup użytkowników; przywileje dla poszczególnych użytkowników dodawane są w podobny sposób, jak w przypadku Active Directory.
  • Każda grupa może mieć przypisane centrum startowe, co więcej każdy użytkownik może posiadać dostęp do kilku centrów startowych poprzez przynależność do kilku grup
  • Istnieje możliwość integracji systemu Maximo z protokołem LDAP, dzięki czemu po zalogowaniu do systemu operacyjnego nie jest już konieczne logowanie do Maximo (wymaga to dodatkowej konfiguracji)
  • W ramach listy rekordów wprowadzono ulepszenia takie jak: możliwość zaznaczenia linii w tabeli różnymi kolorami w zależności od np.: priorytetu, przenoszenie rekordów z listy rekordów do aplikacji dedykowanej dla tych rekordów. Dodatkowo, większość tabel może być eksportowana do arkuszy Excel bezpośrednio z systemu, bez konieczności generowania raportu
  • Korzystanie z różnych opcji językowych w ramach systemu zostało usprawnione. Użytkownik logując się do systemu może wybrać, w jakim języku mają być wyświetlane wszystkie ekrany.
 • Cykl życia pozycji – statusy – rozszerzony zakres statusów do wyboru
  • Oczekujące – pozycje nie są dostępne dla systemu w momencie próby zapisu wybranych transakcji księgi głównej. Pozycje o statusie Oczekujące nie są widoczne podczas wyszukiwania pozycji.
  • Planowanie – pozycje nie są dostępne dla systemu w momencie próby zapisu wybranych transakcji księgi głównej.
  • Aktywne – pozycje dostępne są bez żadnych ograniczeń
  • Oczekujące na przestarzałość – pozycje dostępne do wykorzystania w transakcjach, jednakże bez możliwości ich zamówienia w celu uzupełnienia ich poziomu w ramach magazynu
  • Przestarzałe – pozycji o tym statusie można używać tylko i wyłącznie do generowania faktur i celów archiwalnych. Pozycje o statusie Przestarzałe nie są widoczne podczas wyszukiwania pozycji
 • Możliwość dołączenia zdjęcia konkretnego zasobu w ramach Wzorca Pozycji
 • Umowy SLA, umowy, eskalacje, powiadomienia
  • SLA (Service Level Agreement): Umowy te zawierają w sobie eskalacje i pozwalają na określanie akcji, jakie ma wykonać system automatycznie w wyniku wystąpienia odpowiednich warunków zdefiniowanych w umowie
  • Umowy – aplikacja, w celu zapewnienia obsługi różnorakich kontraktów, została podzielona na kilka części, tj.: umowy zakupu, umowy leasingowe, umowy wynajmu/dzierżawy, umowy pracy, gwarancje. Podstawowym zadaniem umów w Maximo jest kontrola zgodności wykonywanych zadań z warunkami określonymi w umowach, definiowanie harmonogramów rozliczania się z kontrahentem, czy też posiadanie szczegółowych informacji o kontraktach w jednym spójnym systemie. Dodatkowo, dzięki połączeniu systemu z innymi urządzeniami, system przypomina, np.: o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy, który powinien zostać przedłużony, lub przypomina o istnieniu gwarancji podczas rejestracji pracy związanej z tym urządzeniem, itp. Każdą umowę w systemie można przedłużyć lub zmienić warunki tej umowy zapisując kolejne wersje kontraktu. Dodatkowo, do każdej umowy możliwe jest dopięcie skanów istotnych dokumentów
 • Zlecenie Usług, Zlecenie Pracy, Konserwacja Zapobiegawcza
  • Zlecenia Usług, – począwszy od wersji 6 Zlecenia Usługi stanowią dodatkowe aplikacje wspierające Help Desk oraz działania IT
  • Zlecenia Prac – moduł jest wykorzystywany do szczegółowego zarządzania zakresami, harmonogramami, realizacją i raportowaniem wykonywanych prac. Zlecenia mogą być automatycznie wygenerowane z wcześniej zaplanowanych prac rutynowych, przekształcone ze zgłoszeń lub zarejestrowane przez uprawnionego użytkownika
  • Konserwacja Zapobiegawcza – zgłoszenia generowane w ramach Konserwacji Zapobiegawczej mogą być połączone na kilka różnych sposobów – niekoniecznie tylko w ramach Zlecenia Pracy
  • Bardziej rozbudowane funkcje kalendarza w ramach Konserwacji Zapobiegawczej (np.: możliwość „wyłączenia” weekendów)
 • Raporty – nowe narzędzie BIRT przeznaczone do sporządzania raportów. Na uwagę zasługuje fakt, iż użytkownik ma możliwość tworzenia prostych raportów ad hoc
 • Usprawnienia techniczne
  • Dostęp do wszystkich aplikacji jest możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej (nie istnieje już „Control Center”), a do żadnych aplikacji, za wyjątkiem dwóch administracyjnych, nie jest wymagane zainstalowanie na komputerach użytkowników Maszyny Wirtualnej Java. Pozwoliło to wyeliminować problemy wynikające m.in. z różnych wersji oprogramowania Java zainstalowanych na komputerach użytkowników
  • Konfiguracja systemu oraz wszelkie modyfikacje zostały ułatwione, dzięki czemu w przypadku większości zmian nie jest konieczne restartowanie środowiska
  • Modyfikacje ekranów są możliwe do wykonania w ramach aplikacji Projektant aplikacji
  • Menedżer Migracji – narzędzie wykorzystywane do usprawnienia oraz przyspieszenia procesów przepływu pracy, konfiguracji systemu i bazy danych, modyfikacji pomiędzy ekranami środowisk Maximo: testowego, produkcyjnego oraz developerskiego
  • Dedykowany Interfejs Użytkownika – umożliwia dostęp do określonych danych i aplikacji na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków (w zależności od użytkownika, daty, itp.). Na przykład, daje możliwość „ukrycia” pól, do których dany użytkownik nie powinien mieć dostępu. Jest to możliwe bez tworzenia dodatkowej aplikacji lub konfigurowania pól warunkowych, np.: w zależności od statusu
  • Lepsza skalowalność ekranu w przypadku zmiany rozdzielczości lub rozmiarów okna przeglądarki
  • W ramach systemu, użytkownik ma możliwość „zwinięcia” wszystkich tabel w taki sposób, aby widoczny był jedynie nagłówek. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które pracują na dużych ilościach danych
 • Przepływ pracy
  • Procesy przepływu pracy są zarządzane oraz rozwijane przy wykorzystaniu przeglądarki
  • Możliwości przepływu pracy zostały rozszerzone o dodatkowe działania i procedury zgodności
  • Począwszy od wersji 6, użytkownik ma możliwość zdefiniowania procesów przepływu pracy dla niemalże każdego typu rekordu
  • Kilka procesów można zdefiniować dla jednego (typu) rekordu – rozpoczynając proces przepływu pracy, użytkownik określa jaki powinien się rozpocząć proces
  • Istnieje możliwość zdefiniowania jednego procesu dla każdego rekordu. Proces rozpocznie się automatycznie po zapisaniu rekordu, bez konieczności klikania na „Rozpocznij przepływ pracy”
 • Dodatki – stanowią zbiór dodatkowych aplikacji i modułów możliwych do zainstalowania w celu rozbudowania funkcjonalności systemu Maximo
  • Zasoby liniowe – dodatek ten pozwala na obsługę w systemie Maximo elementów liniowych majątku, którymi są elementy, których obsługa i konserwacja wykonywana jest w segmentach. Są to zasoby takie jak linie przesyłowe, trakcje kolejowe, drogi. Element liniowy nie jest dzielony na poszczególne fragmenty w postaci osobnych rekordów tylko jego segmenty znajdują się w jednym zasobie. Podział następuje niezależnie w zależności od wybranych parametrów
  • Asset Navigator – umożliwia zarządzanie wizualizacją newralgicznych elementów majątku. Intuicyjna nawigacja pozwala na szybką identyfikację złożonych informacji o elementach majątku. Pozwala na błyskawiczny dostęp do szczegółowych ilustracji części i urządzeń, diagramów, rysunków i dokumentacji pokrewnej
  • Umowy SLA – umowy te zawierają w sobie eskalacje i pozwalają na określanie akcji, jakie ma wykonać system automatycznie w wyniku wystąpienia odpowiednich warunków zdefiniowanych w umowie