Maximo

System MAXIMO jest programem wspierającym zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, eksploatacją i utrzymaniem ruchu, poczynając od przygotowania zleceń wykonania robót, poprzez planowanie aż po dokumentowanie realizacji prac oraz zadania związane z uzupełnianiem zasobów i gospodarką magazynową.

System MAXIMO umożliwia gromadzenie spójnych i aktualnych danych, stanowiących podstawowy element zasad TPM – Total Productive Maintenance (Kompleksowe Zarządzanie Wytwarzaniem). Poprzez możliwość etapowego wdrażania, z wykorzystaniem łatwych w użyciu szablonów, służących do bezpośredniego uzupełniania zbiorów danych, pracownicy produkcyjni oraz służb utrzymania ruchu mogą rejestrować w systemie każdy przypadek uszkodzenia sprzętu oraz czas przestoju. Prosta rejestracja wszystkich typów zdarzeń, pozwala między innymi uwzględniać zdarzenia drobne, lecz generujące znaczące koszty wskutek swej dużej powtarzalności. Analiza zgromadzonych danych pozwala na przeprowadzanie dokładnych i szczegółowych analiz czasu przestojów i awarii obiektów, tworzących dany układ eksploatacyjny.

Cechy systemu MAXIMO

jniorsbqajpcsrsiuffhosduobnxsxqpgnwciluwmrbhzhkfznfofjfmxshewyhootpbqkjnuziampofwaazqltifhopwtfbionz

 • Technologia Internetowa – umożliwiająca uruchamianie MAXIMO poprzez przeglądarkę internetową, uniezależniając użytkowników od platformy serwera baz danych i umożliwiając obsługę dowolnej liczby użytkowników.
 • Relacyjna baza danych – zastosowanie relacyjnej bazy danych SQL pozwala wielu użytkownikom na równoczesny dostęp do informacji zgromadzonych w systemie. Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów możliwe jest współdziałanie systemu MAXIMO z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w ramach zakładowego systemu informatycznego.
 • Interaktywny SQL – Umożliwia wykorzystanie w systemie MAXIMO skomplikowanych, wyspecjalizowanych zapytań dla potrzeb selekcjonowania, sortowania i łączenia danych.
 • Zabezpieczenia – wielopoziomowe zabezpieczenia chronią system MAXIMO zarówno w zakresie korzystania z aplikacji, jak i zarządzania poziomem dostępu do danych.
 • Interfejs użytkownika – MAXIMO jest systemem opartym na układzie stron w formie prostych formatek służących zarówno do wprowadzania jak i reprezentacji danych zawartych w systemie. Interfejs użytkownika jest tak zaprojektowany, aby mógł być skutecznie wykorzystany przez osoby o różnym poziomie doświadczenia i umiejętności pracy z systemami informatycznymi.

MAXIMO składa się z 8 głównych, powiązanych wzajemnie ze sobą modułów. System umożliwia wykorzystywanie wielu modułów równolegle i bezpośrednie przechodzenie z jednego modułu do innego.

ekran-powitalny-maximo76

Moduł Work Orders (Zlecenia Pracy) stanowi centralny element systemu MAXIMO. Umożliwia on realizację wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem i rozliczeniem prac obejmujących między innymi zadania remontowe, obsługowe i konserwacyjne.

 • Moduł PM (Konserwacje Zapobiegawcze) umożliwia planowanie oraz realizację powtarzalnych czynności remontowych o charakterze planowo-zapobiegawczym. System nadzoruje terminy i zakresy remontów planowanych na podstawie upływu czasu rzeczywistego lub na podstawie wartości liczników.
 • Moduł Magazynowy umożliwia zarządzanie częściami zamiennymi i materiałami wykorzystywanymi w toku prac remontowych i konserwacyjnych. System MAXIMO umożliwia monitorowanie przepływu części, rezerwację materiałów/części dla zleceń pracy, wskazuje sytuacje, gdy zapasy magazynowe są na poziomie niższym niż założone minimum, generuje odpowiednie dokumenty zakupowe w celu odtworzenia zapasu potrzebnych materiałów/części, prowadzi rachunek materiałów/części przychodzących.
 • Moduł Assets (Zasoby) umożliwia zarządzanie strukturą zakładu. W szczególności możliwe jest m.in. tworzenie struktury powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami, śledzenie kosztów remontów urządzeń, przeglądanie historii pracy i historii awaryjności urządzeń, rejestrację wyników pomiarów typu diagnostycznego tworzenie i aktualizację dokumentacji technicznej bazującej na informacji zawartej w bazie danych systemu MAXIMO oraz na dokumentacji rysunkowej zapisanej w dowolnym formacie graficznym.
 • Moduł Purchasing (Zakupy) umożliwia przygotowanie oraz realizację procedur zakupowych dotyczących materiałów i części koniecznych do realizacji zadań remontowych. Procedury zakupowe są, w ramach systemu MAXIMO, śledzone od momentu wygenerowania zapotrzebowania, aż do chwili rozliczenia kosztów i dokonania przez system transakcji inwentarzowej.
 • Moduł Plans (Plany) umożliwia tworzenie szablonów realizacji czynności remontowych. Plan pracy jest szczegółowym opisem działań, które muszą być wykonane w ramach danego zadania. Typowy plan pracy obejmuje opis czynności przygotowawczych, opis zadań do wykonania (operacji),

z uwzględnieniem przewidywanych czasów realizacji, wykazy planowanych części zamiennych, materiałów oraz narzędzi, które powinny być wykorzystane w toku prac, wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji poszczególnych operacji. W ramach planu pracy są także dostępne informacje dotyczące przewidywanych kosztów związanych z realizacją poszczególnych operacji jak i z realizacją całego zadania.

 • Moduły Administracyjne obejmuje dane o:
 • firmach – sprzedawcy, dostawcy, wytwórcy i inne firmy związane z danym przedsiębiorstwem,
 • kontraktach serwisowych – kontrakty na obsługę sprzętu i realizacje zleceń robót, zawartych z innymi firmami,
 • narzędziach – narzędzia, wykorzystywane w pracach remontowych, obsługowych i konserwacyjnych.
 • Pracownikach – pracownicy związani z realizacją prac remontowych i konserwacyjnych. Dostępne są tutaj m.in. dane osobowe, szczegółowe rozliczenia przepracowanych godzin, indywidualne stawki płacowe za poszczególne prace i skale nadgodzin. Ponadto każdego pracownika można przyporządkować do odpowiedniej grupy ze względu na posiadane kwalifikacje. Grupowanie to ułatwia i przyspiesza przydzielanie pracowników do odpowiednich prac.
 • Moduł Business Analysis & Reporting (Analizy Biznesowe i Raporty) Umożliwia przeprowadzanie złożonych analiz i zbiorcze przedstawianie zgromadzonych w systemie danych w postaci parametryzowalnych raportów.

MAXIMO jest także wyposażone w Centrum Kontroli (Control Center) przeznaczone dla administratorów systemu. W ramach tej aplikacji możliwe jest między innymi:

lewjxojyfpxwtxdwkphhsdazpdqxorgtmmdjznjqudshwcibejfuuopuxcwllayrfhcqevzhgfcjxffaowzmvuimnldsltlydkaq

Ustawianie zabezpieczeń zarówno na poziomie Bazy danych jak i samych aplikacji systemu.

 • Definiowanie kalendarzy, opcji walut, zarządzanie kontami.
 • Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

Najnowszą wersją MAXIMO jest MAXIMO 7.6.

Maximo Asset Management 7.6 jest udoskonaloną wersją swoich poprzedników. W tej – najnowszej wersji został poprawiony interfejs użytkownika, stworzono nowy wygląd, ulepszono nawigację, zwiększono dostęp do danych:

 • Rozwinięta platforma zorientowana na użytkownika oraz nowe narzędzie IBM Install Manager – nowy wygląd i styl, rozszerzone opcje nawigacji oraz nowe funkcje nawigacyjne, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do często używanych funkcji. Np. Umieszczenie kursora myszy nad odpowiednim polem umożliwia szybkie wyświetlenie imienia, nazwiska, tytułu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 • Raportowanie, wskaźniki KPI, monitorowanie przedsiębiorstwa – poprawa wydajności, zwiększenie dostępu użytkownika i zapewnienie lepszych narzędzi do monitorowania kondycji przedsiębiorstwa, dołączone uprawnienia do IBM Cognos Business Intelligence V10.2.1 i zawartości obszaru roboczego zintegrowanego z Maximo zapewniają analityczny podgląd, który ułatwia podejmowanie kompleksowych decyzji biznesowych. Dodano możliwość stworzenia nowych wskaźników KPI na podstawie wzorców. Wykorzystanie zmiennych z bazy SQL pomaga administratorom tworzyć wiele różnych wskaźników KPI. Przeglądarka pozwala użytkownikom współpracować i przeglądać trendy i szczegóły historii wskaźników KPI.
 • Wbudowane funkcje aplikacji mobilnej – umożliwiają prostą adaptację aplikacji Maximo do ekranów w różnych urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) dzięki dołączonemu Maximo Everyplace za pomocą szablonów, które umożliwają obsługę aplikacji w dowolnej przeglądarce urządzenia mobilnego.